Wrapped Textile Series 1999 / 04
"White Bowl" 1999